Chương Trình Tiếng Anh Bổ Trợ Trong Nhà Trường

Với các chương trình đào tạo liên kết trường học, chúng tôi lựa chọn giáo trình quốc tế của các NXB danh tiếng với các tiêu chí: Nội dung phù hợp với lứa tuổi người học, chú trọng phát triển kỹ năng Nghe – Nói, tích hợp phiên bản sách điện tử phục vụ cho việc học và làm bài tập online của học sinh, kiến thức học trong sách phụ vụ cho việc kiểm tra đầu ra tương ứng với các chứng chỉ ngoại ngữ tiêu chuẩn của tổ chức Cambridge Assessment International Education.

Giáo trình sử dụng

Giáo trình Cambridge Global English

Giáo trình Beyond

Giáo trình Skillfull

Giáo trình Cambridge Primary